e-카탈로그 1
휴안(주) 홈페이지l블로그l소셜
062-512-7677lhuan7677@hanmail.netl전남 담양군 무정면 무정공단길 3..
조경시설물 디자인 및 제작시공 전문업체,벤치,파고라,놀이시설,편의시설,휴게시..
조경소재 61
[매물] 트렐리스 - HUAN-T-108
HUAN-T-108   
편의시설| 전남 | HUAN-T-108| 1602(W) x 1602(D) x 2900(H)| 4,928,000|
휴안(주)| 2024-01-09| 468
[매물] 트렐리스 - HUAN-T-108-1
HUAN-T-108-1   
편의시설| 전남 | HUAN-T-108-1| 1002(W) x 1002(D) x 2900(H)| 4,000,000|
휴안(주)| 2024-01-09| 745
[매물] 트렐리스 - HUAN-T-109
HUAN-T-109   
편의시설| 전남 | HUAN-T-109| 2600(W) x 340(D) x 2890(H)| 3,200,000|
휴안(주)| 2024-01-09| 506
[매입] 트렐리스 - HUAN-T-110-1
HUAN-T-110-1   
편의시설| 전남 | HUAN-T-110-1| 2500(W) x 1251(D) x 2900(H)| 4,730,000|
휴안(주)| 2024-01-09| 615
[매입] 트렐리스 - HUAN-T-110A
HUAN-T-110A   
편의시설| 전남 | HUAN-T-110A| 3000(W) x 1251(D) x 2900(H)| 5,830,000|
휴안(주)| 2024-01-09| 381
[매입] 트렐리스 - HUAN-T-112
HUAN-T-112   
편의시설| 전남 | HUAN-T-112| 5700(W) x 700(D) x 2900(H)| 35,420,000|
휴안(주)| 2024-01-09| 587
[매입] 트렐리스 - HUAN-T-113
HUAN-T-113   
편의시설| 전남 | HUAN-T-113| 2500(W) x 1500(D) x 2710(H)| 8,910,000|
휴안(주)| 2024-01-09| 359
[매입] 트렐리스 - HUAN-T-114
HUAN-T-114    
편의시설| 전남 | HUAN-T-114| 700(W) x 700(D) x 1830(H)| 3,729,000|
휴안(주)| 2024-01-09| 632
[매물] 데크 - HUAN-MER30
HUAN-MER30   
천연·합성목재| 전남 | HUAN-MER30| 1800(W) x 120(D) x T30(H)| 100,000|
휴안(주)| 2024-01-09| 337
[매물] 데크 - HUAN-KU21
HUAN-KU21   
천연·합성목재| 전남 | HUAN-KU21| 1800(W) x 90(D) x T21(H)| 94,000|
휴안(주)| 2024-01-09| 330